Informatie Aanvragende Instanties Voedselpakket

Een aanvraag van een voedselpakket loopt altijd via een hulpverlener. Voedselbank Haaglanden hanteert landelijke regels en criteria bij het beoordelen of iemand een voedselpakket krijgt.

Klik hier voor de link naar het complete aanvraagformulier waarin alle NAW en financiële gegevens worden ingevuld en hier voor de bijbehorende toelichting.

Klik hier voor een verkort aanvraagformulier als meer tijd nodig om inzicht te krijgen in de financiële gegevens van een klant, terwijl er direct voedselhulp nodig is. (Alleen bestemd voor een eerste aanvraag)

Wie komt in aanmerking?

Of u in aanmerking komt voor een voedselpakket, hangt af van de hoeveelheid leefgeld. Dit is het geld dat maandelijks overblijft als je van de inkomsten de vaste lasten aftrekt. Hoeveel dat leefgeld mag zijn, is afhankelijk van de samenstelling van het gezin. Zie: Toekenningscriteria VBH 2022.

Aanvraag door hulpverlener:  Een hulpverlener die een voedselpakket wil aanvragen heeft regelmatig meer tijd nodig om inzicht te krijgen in de financiële gegevens van een klant, terwijl er direct voedselhulp nodig is. Om die reden kan er gekozen worden uit 2 aanvraagformulieren:

1. Het complete formulier waarin alle NAW en financiële gegevens worden ingevuld. Dit aanvraagformulier kan hier worden gedownload.
2. Een verkort formulier waarin alleen de NAW gegevens en de samenstelling van het huishouden worden ingevuld. Dit verkorte aanvraag formulier kan hier worden gedownload (alleen bestemd voor een eerste aanvraag!).

Hieronder leest u een samenvatting van de regels en criteria voor het aanvragen van een voedselpakket. 

1. Normbedragen


De toekenningscriteria voor het jaar 2022

De norm voor een eenpersoonshuishouden bedraagt € 275,-. Voor elke volgende persoon mag daar € 115,– worden bijgeteld. Dit is het bedrag dat per maand overblijft na aftrek van de vaste lasten.

Dat betekent:
1 persoonshuishouden: € 275,-
Totaal 2 personen: € 390,-
Totaal 3 personen: € 505,-
Totaal 4 personen: € 620,-
Totaal 5 personen: € 735,- etc.

2. Details Toekenningscriteria

Bij de berekening van het normbedrag gelden allerlei details zoals maximale bedragen, bedragen die vast opgevoerd mogen worden, bedragen die niet meetellen bij inkomsten (zoals kinderbijslag), bedragen die niet opgevoerd mogen worden bij uitgaven (zoals autokosten – tenzij op medische grondslag).
Al deze informatie staat in het document ‘Toekenningscriteria VBH 2022 – Toelichting bij aanvraagformulier 2022-01, dat u hier kunt downloaden.

3. Hardheidsclausule


Het is onmogelijk om alle situaties te vangen in regeltjes. Indien het toepassen van de hiervoor vermelde regels, in zeer bijzondere situaties, tot ongewenste situaties leidt, kan de beoordelaar van de voedselbank bij uitzondering, maar wel onderbouwd, afwijken van deze regels.

4. Informatie aanvragende instanties aanvraag voedselpakket

Bij de toewijzing van voedselpakketten hanteren wij de richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld door Voedselbanken Nederland. De manier waarop wij deze richtlijnen toepassen binnen de Voedselbank Haaglanden en een toelichting bij het aanvraagformulier staat in een apart document dat u hier kunt downloaden.
Wij vinden een goede samenwerking met hulpverleners in de regio heel belangrijk. U kent immers de mensen om wie het gaat en kunt dus het beste inschatten of het aanvragen van een voedselpakket nodig is.

5. Hoe vraagt u een voedselpakket aan?

Twee mogelijkheden voor het aanvragen van voedselhulp
Een hulpverlener die een voedselpakket wil aanvragen heeft regelmatig meer tijd nodig om inzicht te krijgen in de financiële gegevens van een klant, terwijl er direct voedselhulp nodig is. Om die reden kan er gekozen worden uit 2 aanvraagformulieren:
1. Het complete formulier waarin alle NAW en financiële gegevens worden ingevuld. Dit aanvraagformulier kan hier worden gedownload.
2. Een verkort formulier waarin alleen de NAW gegevens en de samenstelling van het huishouden worden ingevuld. Dit verkorte aanvraag formulier kan hier worden gedownload (alleen bestemd voor een eerste aanvraag!).

6. Werkprocedure

Omdat wij wekelijks een groot aantal aanvragen moeten verwerken, hebben wij een aantal regels opgesteld, waaraan de aanvraag moet voldoen om in behandeling genomen te kunnen worden.

  • Aanvragen kunnen alleen gedaan worden door het volledig ingevulde aanvraagformulier voedselpakket Haaglanden per mail te versturen aan de afdeling Klantregistratie van Voedselbank Haaglanden.
  • Voor eerste aanvrageneersteaanvraag@voedselbankhaaglanden.nl en voor herbeoordelingen herbeoordeling@voedselbankhaaglanden.nl
  • Aanvragen in een ander bestandsformaat of welke niet per mail ontvangen worden, kunnen niet in behandeling genomen worden.
  • Per klant dient het aanvraagformulier in een aparte mail aan de afdeling Klantregistratie te worden toegezonden. (Dus niet meerdere aanvraagformulieren in één mail).
  • Wanneer de aanvraag voor maandagochtend 9.00 uur door de afdeling Klantregistratie is ontvangen, wordt deze in principe dezelfde week nog verwerkt. In het geval er sprake is van bijzondere omstandigheden (Zie het aanvraagformulier) kan de verwerking van de aanvraag iets langer duren.
  • Als uw klant in aanmerking komt voor een voedselpakket, ontvangen zowel u als uw klant (wanneer wij tenminste beschikken over een mailadres van de klant) een e-mail met daarin de bevestiging van de toekenning van een voedselpakket. In deze mail staan tevens de gegevens vermeld van het uitgiftepunt, waar uw klant het voedselpakket kan ophalen. Ook is de periode, waarvoor een voedselpakket verstrekt wordt, in deze mail vermeld. Wij verwachten, dat u deze gegevens kortsluit met uw klant.
  • In het geval, dat uw klant niet in aanmerking komt voor een voedselpakket, zullen wij u vanzelfsprekend ook informeren.
  • U ontvangt uw ingestuurde aanvraagformulier ook retour. Op dit formulier zijn door de afdeling Klantregistratie een klantnummer (gevolgd door een versienummer) en het besluit op de aanvraag ingevuld. Op het formulier treft u tevens de datum aan wanneer uiterlijk een heraanvraag moet worden gedaan. Dit is in principe twee weken voor de datum, waarop de verstrekking van het voedselpakket wordt beëindigd.

Download hier HET AANVRAAGFORMULIER VOEDSELPAKKET en de BIJBEHORENDE TOELICHTING óf hier HET VERKORTE AANVRAAGFORMULIER.

Voorbeeld voedselpakket

7. Aanvraag verlengen


 

Twee weken voordat de toegewezen termijn is verstreken, kunt u een heraanvraag indienen. U vult opnieuw een aanvraagformulier in met de meest actuele financiële en persoonlijke situatie. Een kopie van de vorige aanvraag accepteren wij niet. In principe is de maximale duur voor ondersteuning 5 jaar.

 

8. Niet opgehaalde voedselpakketten


 

Helaas komt het voor dat voedselpakketten niet worden opgehaald. Wanneer een klant regelmatig zijn of haar pakket niet ophaalt of dit in gedurende twee weken achtereen zonder dit tevoren te melden bij het uitgiftepunt, wordt de verstrekking van het voedselpakket stopgezet. U kunt dan pas na 3 maanden een nieuwe aanvraag indienen.

 

9. Heeft u vragen?


Heeft u vragen over het invullen van het aanvraagformulier? Mail dan naar registratie@voedselbankhaaglanden.nl of neem bij voorkeur op maandag of dinsdag tussen 9.30 uur en 14.30 uur telefonisch contact op met de afdeling Klantregistratie (06-51816040).

Flyer_Haaglanden_def_HIGHRES

Deze flyer is aan te vragen via info@voedselbankhaaglanden.nl.