Privacystatement Voedselbank Haaglanden


De Voedselbank helpt mensen in Nederland die (ver) onder de armoedegrens leven door ze tijdelijk te voorzien van gratis voedselpakketten. Bij de Voedselbank vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij u in dit document informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens


Er kunnen verschillende redenen zijn waarvoor de Voedselbank uw persoonsgegevens nodig heeft.

* Wanneer u een aanvraag doet om klant te worden van de Voedselbank, vragen we om uw contactgegevens, geboortedatum, inkomen, gezinssamenstelling en daarbij behorende uitgaven.

* De aanvraag van een voedselpakket loopt altijd via een hulpverlener; de naam van deze organisatie en contactgegevens van u als aanvragende persoon leggen wij vast.

* Wanneer u als vrijwilliger bij een Voedselbank wilt meehelpen, verwerken wij uw contactgegevens, uw motivatiebrief en de gegevens uit uw cv. Als u gemachtigd bent om te declareren, bewaren we ook uw bankgegevens.

* Als u een donatie wilt doen aan de Voedselbank verwerken wij onder andere uw contactgegevens en bankrekeningnummer, en eventueel of u wilt dat uw donatie anoniem blijft.

* Tot slot verwerken wij ook uw contactgegevens van u als u leverancier bent voor de Voedselbank.

* Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van de Voedselbank, nemen wij uw naam en e-mailadres op in de verzendlijst.

De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo bewaren we uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is en ook delen we uw gegevens niet met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hier van u toestemming voor hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens bewaard worden totdat u niet langer van een van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent.

We nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast controleren we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig en  updaten we deze waar nodig, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn. 

Rechten


Op grond van de wet hebt u het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. U kunt een kopie opvragen van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn, zodat u deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, verwijderen wij ze uit onze bestanden. Wanneer wij naar uw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar uw mening persoonsgegevens onjuist hebben verwerkt, hebt u het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

U kunt ook de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Vragen klachten


Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via onderstaand adres:

Voedselbank Haaglanden, De Lierseweg 2b, 2291 PD in Wateringen.
E-mailadres: info@voedselbankhaaglanden.nl

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).